Sử dụng mọi đề thi chỉ 99K

  • 2000+ đề thi có đáp án và lời giải
  • Cung cấp file PDF cho mỗi đề thi, và thêm file file Word cho đề 2019
  • Phân loại chất lượng đề thi và bài tập giúp nâng cao hiệu quả khai thác
  • Cam kết đề thi 2019 cập nhật tối thiểu 300đề/môn
  • Thời gian sử dụng thoải mái đến 26/6/2019

Đề thi thử HỌC KÌ 1 - môn Toán lớp 12 năm học 2018 - 2019 - đề 07

Vào đề thi
Download file Word Số lần đã download: 0

Tóm tắt đề thi

Câu 1. Cho các số thực dương $a,b,x,y$ với $a,b \ne 1$. Khẳng định nào sau đây $sai$?

Câu 2. Cho hình chóp có đáy $S.ABCD$ là hình vuông cạnh $a,SA = \frac{{2a}}{{\sqrt 3 }}.$ Tính góc tạo bởi đường thẳng $SA$ với mặt phẳng đáy biết rằng thể t

Câu 3. Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = {\left( {{x^2} - 2x + 1} \right)^{\frac{1}{3}}}.$

Câu 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $\left( C \right):y = {x^3} - 3x + 1$ tại giao điểm $\left( C \right)$ với trục tung.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA,\;SB,\;SC$ đôi một vuông góc. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$ biết$AB = \sqrt 5 ,\;BC = \sqrt {10} ,\;AC = \sqrt {13}

Câu 6. Tìm m để hàm số $y = - {x^3} + mx$ nghịch biến trên $\mathbb{R}.$

Câu 7. Tính thể tích $V$ của khối chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng $2a$ và cạnh bên bằng $a\sqrt 3 .$

Câu 8. Cho hình chóp S.ABC có $\widehat {ASB} = \widehat {CSB} = {60^o},\widehat {ASC} = {90^o}$ và $SA = SB = SC = a.$ Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt

Câu 9. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $a,$ cạnh bên bằng $2a.$ Tính thể tích V của khối chóp đã cho

Câu 10. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không đồng biến trên $\mathbb{R}$?

Câu 11. Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$ và $\widehat {ASB} = \widehat {BSC} = \widehat {CSA} = {30^0}.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $A$

Câu 12. Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp đều S.ABC là

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 6,BC = 8,AC = 10.$ Cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy và $SA = 4.$ Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABC.$

Câu 14. Cho $a$ là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương $x,y$? A. ${\log a}\left( {xy} \right) = {\log a}x.{\log a}y.$ B.

Câu 15. Cho mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $O,$ bán kính $r.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ cắt mặt cầu $\left( S \right)$ theo giao tuyến là đường trò

Câu 16. Cho 4 số thực $a,b,x,y$ với $a,b$ là các số dương và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. $\frac{{{a^x}}}{{{a^y}}} = {a^{x - y}}.$ B. ${\left( {{a

Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? A. Với $0 < a < 1,$ hàm số $y = {\log a}x$ là một hàm nghịch biến trên khoảng $\left( {0; + \infty

Câu 18. Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy $r$, chiều cao $h$ và đường sinh $l$. Kết luận nào sau đây sai? A. $V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h$. B. $

Câu 19. Hàm số $y = f\left( x \right)$ có giới hạn $\mathop {\lim }\limits{x \to {a^ - }} f\left( x \right) = + \infty $ và đồ thị $\left( C \right)$ của hàm

Câu 20. Rút gọn biểu thức $M = \frac{{{a^{\frac{1}{5}}}\left( {{a^{\frac{3}{{10}}}} - {a^{ - \frac{1}{5}}}} \right)}}{{{a^{\frac{2}{3}}}\left( {{a^{\frac{1}{3

Câu 21. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{{2x - 3}}{{x + 1}}?$

Câu 22. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 2$ trên đoạn $\left[ {0;4} \right].$

Câu 23. Đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 2}}{{2x + 1}}$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng

Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^4} - 4{x^2} + 3$ trên đoạn $\left[ {0;3} \right]$ là

Câu 25. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng$\left( {1; + \infty } \right)$? A. $y = - {x^3} + 3x.$ B. $y = \frac{{2x - 5}}{{x - 3}}.$ C. $y = - {x

Câu 26. Đường thẳng nào sau đây cắt đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{x - 1}}$ tại hai điểm phân biệt? A. $y = - x + 2.$ B. $y = x + 1.$ C. $x = 1.$

Câu 27. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\sin x + \cos 2x$ trên đoạn $\left[ {0;\pi } \right].$ Khi đó $2M + m

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $x.{\log 2}\left( {x - 1} \right) + m = m.{\log 2}\left( {x - 1} \right) + x$ có hai nghiệ

Câu 29. Đường cong bên là đồ thị hàm số nào sau đây? A. $y = {x^3} + 3x.$ B. $y = {x^3} - 3x - 1.$ C. $y = {x^3} - 3x.$ D. $y = {x^3} - 3x + 1.$

Câu 30. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{{{\ln }^2}x}}{x}$ trên đoạn $\left[ {1; {e^3}} \right]$ lần lượt là

Câu 31. Cho hàm số $y = {x^4} - 2{x^2} + 1$ có đồ thị $\left( C \right)$ và đường thẳng $\left( d \right):y = m + 1$ ($m$ là tham số). Đường thẳng $\left( d \

Câu 32. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định $y = \frac{{{x^2} + \left( {m + 1} \right)x - 1}}{{2 - x}}$ ($m$ là tham số) của nó khi các giá trị của $m

Câu 33. Cho hàm số $y = {x^4} + 2{x^2} + 1$ có đồ thị $\left( C \right).$ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $\left( C \right)$ tại điểm $M\left( {1;4} \right

Câu 34. Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A. $y = \frac{{2x - 3}}{{x - 1}}.$ B. $y = \frac{{2x - 1}}{{x - 1}}.$ C. $y = \frac{{x - 3

Câu 35. giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{4}{{{x^2} + 2}}$ là

Câu 36. Khối đa diện đều loại $\left\{ {4; 3} \right\}$ là

Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho các điểm $A\left( {2;1; - 1} \right),B\left( {3;3;1} \right),C\left( {4;5;3} \right).$ Khẳng định nào đúng?

Câu 38. Cho đa giác đều $n$ đỉnh, $n \in \mathbb{N}$ và $n \ge 3$. Tìm $n$ biết rằng đa giác đã cho có $135$ đường chéo

Câu 39. Xét tính bị chặn của các dãy số sau: ${un} = \frac{1}{{1.3}} + \frac{1}{{2.4}} + ... + \frac{1}{{n.(n + 2)}}$

Câu 40. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{{\left| {3x + 2} \right|}}{{x + 2}}.$

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y = \frac{1}{3}{x^3} - \frac{1}{2}m{x^2} + 2mx - 3m + 4$ nghịch biến trên một đoạn có độ d

Câu 42. Bất phương trình $\sqrt {{x^2} - 2x + 3} - \sqrt {{x^2} - 6x + 11} > \sqrt {3 - x} - \sqrt {x - 1} $ có tập nghiệm $\left( {a;b} \right]$. Hỏi hiệu $b

Câu 43. Hàm số $F(x) = 7\sin x - \cos x + 1$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

Câu 44. Tính diện tích vải cần có để may một cái mũ có dạng và kích thước (cùng đơn vị đo) được cho bởi hình vẽ bên (không kể riềm, mép).

Câu 45. Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A. $y = \frac{{1 - 2x}}{{x + 1}}.$ B. $y = \frac{{1 - 2x}}{{x - 1}}.$ C. $y = \frac{{1 - 2x}}{{1

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm giao tuyến của $\left( {SAD} \right)$ và $\left( {SBC} \right)$. A. Là đường thẳng qua S và qu

Câu 47. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt 2 .$ Tính khoảng cách giữa $CC'$ và BD.

Câu 48. Giải bóng đá $V - LEAGUE$ 2018 có tất cả 14 đội bóng tham gia, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (tức là hai đội A, B bất kì thi đấu với nhau 2 trận, 1

Câu 49. Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là

Câu 50. Cho hàm số $y = f\left( x \right)$. Đồ thị hàm số $y = f'\left( x \right)$ như hình vẽ bên. Đặt $M = \mathop {\max }\limits{\left[ { - 2;6} \right]} f

Top 20 đề mới phát hành

1. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần 1

2. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 15

3. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT chuyên Trần Phú - lần 1

4. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 14

5. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An - Lần 1

6. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 13

7. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường THPT chuyên Thái Nguyên

8. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 12

9. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên

10. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 11

11. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường THPT Thăng Long - Hà Nội - lần 1

12. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 2

13. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học Sở Giáo dục và Đào tạo - Vĩnh Phúc - Lần 1

14. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An - Lần 1

15. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1

16. Đề kiểm tra học kì I THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh Học THPT Chuyên Đại Học Vinh

17. Đề thi thi thử THTP Quốc gia 2019 cô Quỳnh Trang - Đề 10

18. Đề thi học kì 1 THPT quốc gia 2019 môn lịch sử THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

19. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn vật lý trường THPT Chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1

20. Đề thi KSCL THPT Quốc Gia 2019 môn Vật Lý THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1